โค้ชชิ่งรูปแบบดิจิตอลด้านทรัพย์สินทางปัญญา


- บริการโค้ชชิ่งและเมนเตอร์ริ่งในรูปแบบดิจิตอลเพื่อสร้างผู้บริหารวิสาหกิจขนาดกลางให้เติบโตอย่างก้าวกระโดด ด้วยการเป็น

องค์การแห่งทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อความยั่งยืน


- บริการให้คำปรึกษาในรูปแบบดิจิตอลด้านกลยุทธ์ทรัพย์สินทางปัญญา 


- บริการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศทั่วโลก 


- บริการเป็นผู้รับมอบอำนาจดำเนินคดีละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร 


แบบครบวงจร


                                       -  บริการรับรองเอกสารเพื่อนำไปใช้ในต่างประเทศ(Notarial Services Attorney)


ติดต่อสอบถาม โทร. 091-789-1980, 089-457-9632.
 

Visitors: 792,673