เกี่ยวกับเรา

 

   14 ปีแห่งความมุ่งมั่น และจิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการเริ่มเมื่อปี พ.ศ. 2550

 

ผู้ก่อตั้งคือ นายยศพัทธร์ ปรมัตถ์กิจการ ได้ไปฝึกงานที่ “กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์” ในปี พ.ศ. 2548 จึงเกิดแรงบันดาลใจที่จะมีธุรกิจของตัวเอง จึงได้จัดตั้ง “ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ไอพี เอเชียน”(ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0102550000209) ในปี พ.ศ. 2550-2553 แต่ไม่ประสบความสำเร็จและปิดกิจการ

แต่ก็ไม่ได้ยอมแพ้ต่อความกลัว ความผิดพลาด ความล้มเหลว ความทุกข์ยากลำบาก จึงกลับมาจดทะเบียนเป็น “คณะบุคคล ไอพี เอเชียน”(ทะเบียนพาณิชย์เลขที่ 0101540450081)ในปี พ.ศ. 2554 ประกอบกับได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า IP ASIAN และหัวหนุมาน ซึ่งมีที่มาจากการที่ คุณยศพัทธร์ เกิดในปีวอก 

ต่อมาจึงจดทะเบียนเป็น “บริษัท ไอพี เอเชียน จำกัด”(ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0105558010681)ในปี พ.ศ. 2558 และได้ดำเนินธุรกิจมาเรื่อยๆ จนถึงปัจจุบันภายใต้แบรนด์ “ไอพี เอเชียน ประกอบหัวหนุมาน และดาว ดวง” ซึ่งได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่งหมายการค้ากว่า 40 ประเทศทั่วโลก เพื่อบริการเป็นผู้จัดฝึกอบรม โค้ช วิทยากร ผู้อำนวยกระบวนการเพื่อสร้างผู้ประกอบการขนาดกลางเป็นองค์การแห่งนวัตกรรมทางธุรกิจและทรัพย์สินทางปัญญา             

 

 


  • IMG_9638.jpeg
    วิสัยทัศน์ผู้นำการเปลี่ยนแปลงระดับโลก ด้านการโค้ชและการฝึกอบรมธุรกิจเกี่ยวกับการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจและทรัพย์สินทางปัญญาพันธกิจสร้างผู้ประกอบการขนาดกลาง เพื่อเป็นองค์การแห่งนวัต...

  • beauty_1579153846124.jpeg
    นายยศพัทธร์ ปรมัตถ์กิจการEDUCATIONS· Intellectual Property Internship, Class No.17 at the Department of Intellectual Property held by Faculty of Law, Ramkhamhaeng University. http:...
Visitors: 791,405