เกี่ยวกับเรา

 

          ผู้ก่อตั้งคือ นายยศพัทธร์ ปรมัตถ์กิจการ ได้ไปฝึกงานที่ “กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์” ในปี พ.ศ. 2548 ต่อมาจึงได้ไปทำงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ลิขสิทธิ์ บริษัท โรสมีเดีย แอนด์เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด ปี พ.ศ. 2552 - 2553

                แต่ก็ไม่ได้ยอมแพ้ต่อความกลัว ความผิดพลาด ความล้มเหลว ความทุกข์ยากลำบาก จึงได้ลาออกจากงาน และมาจดทะเบียนเป็น “คณะบุคคล ไอพี เอเชียน”(ทะเบียนพาณิชย์เลขที่ 0101540450081)ในปี พ.ศ. 2554 ประกอบกับได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า IP ASIAN และหัวหนุมาน ซึ่งมีที่มาจากการที่ คุณยศพัทธร์ เกิดในปีวอก  นอกจากนั้นยังได้ช่วยเหลือสังคมโดยการทำงานเป็น คณะกรรมการ สมาคมส่งเสิรมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทยช่วงปี พ.ศ. 2555 - 2557 อีกด้วย

                ต่อมาจึงจดทะเบียนเปลี่ยนเป็น “บริษัท ไอพี เอเชียน จำกัด”(ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0105558010681)ในปี พ.ศ. 2558 และได้ดำเนินธุรกิจมาเรื่อยๆ จนถึงปัจจุบันภายใต้แบรนด์ “ไอพี เอเชียน ประกอบหัวหนุมาน และดาว ดวง” ซึ่งได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ากว่า 40 ประเทศทั่วโลก และได้รับรางวัล SMEs Start Up จากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) เพื่อบริการเป็นผู้จัดฝึกอบรม โค้ช วิทยากร ผู้อำนวยกระบวนการเพื่อสร้างผู้บริหารวิสาหกิจสู่การเป็นองค์การแห่งนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา  


       

     

        

 

 


  • IMG_9638.jpeg
    วิสัยทัศน์ผู้นำด้านภาวะผู้ประกอบการ การจัดการนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญาระดับอาเซียน - จีน(ให้คำปรึกษาและพัฒนานวัตกรรมทางธุรกิจในรูปแบบดิจิตอล), (จัดการประชุมนวัตกรรมทางธุรกิจผ่าน...

  • beauty_1579153846124.jpeg
    นายยศพัทธร์ ปรมัตถ์กิจการEDUCATIONS· Credit Bank & IntellectualProperty Internship : Class No.17 at the Department of Intellectual Property held by Faculty of Law, Ramkhamhaen...
Visitors: 793,048