เครื่องหมายการค้าคืออะไร

เครื่องหมายการค้าคืออะไร

เครื่องหมายการค้า คือ เครื่องหมายที่ใช้กำกับสินค้า เพื่อแสดงว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายนั้นเป็นของผู้ใด แตกต่างกับสินค้าของผู้อื่นอย่างใด เครื่องหมายการค้าอาจจะเป็น ภาพ คำ ตัวอักษร ลายมือชื่อหรือตัวเลข ฯลฯ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกันก็ได้

 

ประเภทของเครื่องหมายการค้า

เครื่องหมายการค้าแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภท ได้แก่

เครื่องหมายการค้า (TRADEMARKS)

เครื่องหมายบริการ (SERVICE MARKS)

เครื่องหมายรับรอง (CERTIFCATION MARKS)

เครื่องหมายร่วม (COLLECTIVE MARKS)

 

 

ความหมายของเครื่องหมายการค้าแต่ละประเภท

1) เครื่องหมายการค้า คือ เครื่องหมายที่ใช้กำกับสินค้า เพื่อให้ผู้ซื้อสินค้าหรือคนทั่วไปแยกแยะได้ว่า สินค้านั้นแตกต่างกับสินค้าของผู้อื่น เช่น สินค้าน้ำอัดลม โค้ก แตกต่างกับเป็ปซี่ เป็นต้น

2 ) เครื่องหมายบริการ เป็นเครื่องหมายที่ใช้กับธุรกิจบริการ เพื่อแยกแยะว่าธุรกิจบริการนั้นแตกต่างจากธุรกิจบริการที่ใช้เครื่องหมายบริการของผู้อื่น เช่น เครื่องหมายบริการรูปดอกจำปีของสายการบินไทย แตกต่างกับสายการบินอื่นๆ เป็นต้น

3) เครื่องหมายรับรอง เป็นเครื่องหมายที่เจ้าของเครื่องหมายใช้รับรองคุณภาพหรือบริการของผู้อื่น ว่าคุณภาพหรือลักษณะของสินค้าหรือบริการนั้นมีคุณภาพเป็นอย่างไร เช่น เครื่องหมายรับรองรูปชามเชลล์ชวนชิม เครื่องหมายรับรองเปิปพิสดาร เครื่องหมายรับรอง MOHAIR รับรองผ้าขนสัตว์ เป็นต้น

4) เครื่องหมายร่วม เป็นเครื่องหมายการค้าหรือบริการที่ใช้โดยบริษัท หรือรัฐวิสาหกิจในกลุ่มเดียวกัน หรือโดยสมาชิกของสมาคม สหกรณ์ เป็นต้น เช่น รูปช้างในรูปตะกร้อของเครือปูนซีเมนต์ไทย เป็นต้น

Visitors: 793,355