ประโยชน์จากเครื่องหมายการค้า

 

ประโยชน์จากเครื่องหมายการค้า

 

-  เอกสิทธิ์หนังสือรับรองการจดทะเบียนหนึ่งเดียวเท่านั้น  ได้รับความคุ้มครองสิทธิความเป็นเจ้าของ

 

-  เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้วจะมีอายุการคุ้มครองทั้งหมด 10 ปี

 

-  การต่ออายุสามารถต่ออายุได้เป็นคราว ๆ คราวละ 10 ปี

 

-  มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการใช้เครื่องหมายการค้าสำหรับสินค้าของท่าน

 

-  สามารถใช้ประโยชน์ทางการตลาดและทางธุรกิจโดยองค์กรหรือบริษัทต่างๆ

 

-  มีสิทธิในการทำสัญญา การอนุญาตหรือการโอนสิทธิ ให้ผู้อื่นใช้เครื่องหมายการค้านั้นแต่เพียงผู้เดียว

 

-  มีสิทธิฟ้องร้องและเรียกค่าสินไหมทดแทนได้ เมื่อมีผู้ละเมิดเครื่องหมายการค้าของท่าน

Visitors: 793,355