การโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้า

เครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนแล้วย่อมโอนหรือรับมรดกกันได้ ทั้งนี้ จะเป็นการโอนหรือรับมรดกพร้อมกับกิจการที่เกี่ยวกับสินค้าที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วหรือไม่ก็ได้ และจะต้องจดทะเบียนต่อนายทะเบียนจึงจะมีผลสมบูรณ์ในกรณีที่ได้จดทะเบียนไว้เป็นเครื่องหมายชุด การโอนจะต้องโอนทั้งชุด

Visitors: 793,356