ผลกระทบของการละเมิดเครื่องหมายการค้าต่อเศรษฐกิจของประเทศ

1.) ทำให้เกิดการฟ้องร้องดำเนินคดีเพื่อโต้แย้งสิทธิในความเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าระหว่างกันขึ้น

2.) เกิดผลเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นตลาดส่งออกที่สำคัญของไทย ตอบโต้ด้วยการตัด GSP หลายรายการ ซึ่งส่งผลกระทบต่อธุรกิจการส่งออกของไทยเป็นอย่างมาก

3.) มีผลทำให้ผู้ส่งออกของไทยไม่สามารถส่งสินค้าไปขายต่างประเทศนั้นๆ ได้ ทำให้ต้องสูญเสียรายได้และการขยายตลาดส่งออก

Visitors: 793,871