ค่าธรรมเนียม

การชำระค่าธรรมเนียมคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้

1) ขั้นตอนการยื่นคำขอจดทะเบียน ค่าธรรมเนียมขึ้นอยู่กับจำนวนรายการสินค้าหรือบริการที่จะจดทะเบียน ซึ่งจะต้องชำระค่าธรรมเนียมสินค้าหรือบริการอย่างละ 500 บาท

2) ขั้นตอนการประกาศโฆษณา ผู้ขอจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียน คำขอละ 200 บาท

3) ขั้นตอนการรับจดทะเบียน ผู้ขอจะต้องชำระค่าธรรมเนียมภายหลังจากครบกำหนดการประกาศโฆษณาและไม่มีผู้คัดค้านการจดทะเบียน โดยผู้ขอจะต้องชำระค่าธรรมเนียมตามจำนวนสินค้าหรือบริการอย่างละ 300 บาท

Visitors: 793,355