วิธีการและสถานที่ยื่นขอจดทะเบียน

 วิธีการและสถานที่ยื่นขอจดทะเบียน

1 ยื่นคำขอโดยตรงต่อนายทะเบียน พร้อมชำระค่าธรรมเนียม

2 ยื่นคำขอโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ถึงนายทะเบียนกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ พร้อมชำระค่าธรรมเนียมโดยทางธนาณัติสั่งจ่ายนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า

3. ยื่นคำขอจดทะเบียนได้ที่ งานบริการประชาชนชั้น 3 สำนักเครื่องหมายการค้า กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ หรือ                                     สำนักงานพาณิชย์จังหวัดที่ผู้ขอมีภูมิลำเนาอยู่

Visitors: 793,872