บทบาทของเครื่องหมายการค้าในเชิงพาณิชย์

บทบาทของเครื่องหมายการค้าในเชิงพาณิชย์

1 เป็นสื่อกลางในการซื้อขายสินค้า เครื่องหมายการค้าทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการซื้อขายสินค้า ดังนี้

1.1 เป็นสัญลักษณ์แทนตัวผู้ผลิตสินค้า

1.2 บอกแหล่งที่มาของสินค้า

1.3 แสดงคุณภาพของสินค้า

 

2 รักษาสิทธิประโยชน์ของเจ้าของเครื่องหมายการค้า เจ้าของเครื่องหมายการค้า ย่อมได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย ดังนี้

2.1 สิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการใช้เครื่องหมายการค้ากับสินค้าของตน

2.2 สิทธิที่จะโอนหรืออนุญาตให้ผู้อื่นใช้เครื่องหมายการค้าของตนได้

2.3 สิทธิที่จะเรียกร้องค่าทดแทนทางแพ่ง

2.4 สิทธิฟ้องร้องดำเนินคดีอาญา

 

3 คุ้มครองผู้บริโภคสินค้า เครื่องหมายการค้าแตกต่างกันย่อมเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค ดังนี้

3.1 ผู้บริโภคซื้อสินค้าได้ถูกต้องไม่สับสนหลงผิด

3.2 เพิ่มโอกาสในการเลือกซื้อสินค้าในการบริโภค

 

Visitors: 793,872