ขั้นตอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

ขั้นตอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

ลำดับที่ 1 ตรวจทานหรือแก้ไขแบบฟอร์มใบแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ (ข้อ1) ผลงานที่ยื่นประกอบคำขอ (ข้อ 2) และหนังสือการเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ (ข้อ 3) เรียบร้อยแล้ว

ลำดับที่ 2 ส่งไฟล์มายังอีเมลศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ tu.tuipi@gmail.com เพื่อให้เจ้าหน้าที่นั้นได้ตรวจสอบความเป็นระเบียบเรียบร้อย จากนั้น

กลับไปแก้ไขว่าเนื่อหานั้นตรงกับความประสงค์ผู้สร้างสรรค์ไหม

ลำดับที่ 3 ส่งไฟล์กลับมายังที่อีเมลศูนย์อีกครั้ง

ลำดับที่ 4  เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์จะนำรายละเอียดหลักฐานทั้งหมดนั้นไปยื่นจดข้อมูลลิขสิทธิ์ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์จะนำหลักฐานยื่นเลขที่คำขอลิขสิทธิ์่ส่งคืนเจ้าของผลงานในรูปแบบเอกสาร(Hard copy)และไฟล์ เพื่อเก็บเป็นหลักฐานร่วมกันกับทรัพย์สินทางปัญญาต่อไป

Visitors: 793,356