ค่าธรรมเนียมการยื่นคำขอจดทะเบียนระหว่างประเทศ

ค่าธรรมเนียมการยื่นคำขอจดทะเบียนระหว่างประเทศมี 4 ประเภท คือ
         1)  Basic fee  เป็นค่าธรรมเนียมเบื้องต้นสำหรับการยื่นคำขอจดทะเบียนระหว่างประเทศหนึ่งคำขอ
             -  เครื่องหมายขาว-ดำ 653  สวิสฟรังค์
             -  เครื่องหมายที่เป็นสี 903  สวิสฟรังค์
        2)  Supplementary fee  เป็นค่าธรรมเนียมสำหรับจำพวกสินค้าและ/หรือบริการ  ที่ยื่นขอจดทะเบียนเกิน 3 จำพวก โดยเสียค่าธรรมเนียมตั้งแต่จำพวกที่ 4 ขึ้นไป  จำพวกละ 73 สวิสฟรังค์                            
  3)  Complementary fee  เป็นค่าธรรมเนียมสำหรับประเทศที่ระบุเพื่อขอจดทะเบียน ประเทศละ  73  
สวิสฟรังค์
   4)  Individual fee  เป็นค่าธรรมเนียมเฉพาะประเทศ
 
 
Visitors: 793,356