การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ ตามพิธีสารกรุงมาดริด

ในปัจจุบันผู้ประกอบการได้ใช้เครื่องหมายการค้าเป็นเครื่องมือนำทางการค้าทั้งส่งออกในประเทศและต่างประเทศ เจ้าของจึงจำเป็นจะต้องจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าก่อนส่งสินค้าออกไปจำหน่ายยังประเทศต่างๆ เพื่อป้องกันปัญหาการละเมิดเครื่องหมายการค้า และมิได้ให้คนอื่นไปจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเสียเอง ดังนั้นกรมทรัพย์สินทางปัญญาจึงได้มีนโยบายส่งเสริมการคุ้มครองเครื่องหมายทางการค้าต่างประเทศด้วยความสะดวก รวดเร็ว และสามารถที่จะลดค่าใช้จ่ายได้ ด้วยการศึกษาแนวทางการเข้าเป็นภาคีพิธีสารกรุงมาดริด (Madrid Protocol) 

ซึ่งผู้ประกอบการหรือผู้ส่งออกจะสามารถยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เพื่อคุ้มครองได้หลายๆประเทศในคราวเดียวกัน โดยยื่นคำขอจดทะเบียนเพียงแค่คำขอเดียว ใช้เพียงภาษาเดียวและเสียค่าธรรมเนียมเพียงครั้งเดียวเท่านั้น ซึ่งทำให้สะดวกรวดเร็วและยังสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในด้านต่างๆทั้งการเดินทาง และค่าจดทะเบียนต่างๆอีกด้วย

Visitors: 793,048