วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

ผู้นำการเปลี่ยนแปลงระดับโลก ด้านการโค้ชและการฝึกอบรมธุรกิจเกี่ยวกับการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจและทรัพย์สินทางปัญญา

 

 

พันธกิจ

สร้างผู้ประกอบการขนาดกลาง เพื่อเป็นองค์การแห่งนวัตกรรมทางธุรกิจและทรัพย์สินทางปัญญา

 

ค่านิยมหลัก

ความหลงใหล ผลลัพธ์ การมุ่งเน้น  ความสามัคคี โค้ช วิทยากร วิทยากรกระบวนการ ความเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง  การจัดการความรู้ ภาวะผู้ประกอบการเพื่อการสร้างแบบจำลองการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจและทรัพย์สินทางปัญญา

 

 

 

Visitors: 791,406