วิสัยทัศน์


วิสัยทัศน์

ผู้นำการเปลี่ยนแปลงระดับโลก  (โค้ชชิ่งและให้คำปรึกษาทางธุรกิจในรูปแบบดิจิตอล),   (จัดการประชุมผ่านเว็บไซต์หรือจัดการประชุมทางไกลในรูปแบบดิจิตอล)   เกี่ยวกับการจัดการนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับวิสาหกิจขนาดกลาง 
พันธกิจ

สร้างวิสาหกิจขนาดกลางเพื่อให้เติบโตอย่างก้าวกระโดด  ด้วยการเป็นองค์การแห่งนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อความยั่งยืน


ค่านิยมหลัก

 ความหลงใหล  ผลลัพธ์ ความมุ่งมั่น  ความสามัคคี โค้ช วิทยากร วิทยากรกระบวนการ  ความคิดสร้างสรรค์   การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง  การจัดการความขัดแย้ง การจัดการความรู้ ภาวะผู้ประกอบการเพื่อการสร้างแบบจำลองการจัดการนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา

 

 

 

Visitors: 792,113