วิสัยทัศน์


วิสัยทัศน์

ผู้นำการเปลี่ยนแปลงระดับโลก ด้านการโค้ชชิ่งและการฝึกอบรมออนไลน์ทางธุรกิจเกี่ยวกับการจัดการนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางพันธกิจ

สร้างผู้บริหารวิสาหกิจขนาดกลาง เพื่อให้เติบโตอย่างก้าวกระโดด ด้วยการเป็นองค์การแห่งนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อความยั่งยืน


ค่านิยมหลัก

ความหลงใหล ผลลัพธ์ ความมุ่งมั่น  ความสามัคคี โค้ช วิทยากร วิทยากรกระบวนการ  ความคิดสร้างสรรค์   การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง  การจัดการความขัดแย้ง การจัดการความรู้ ภาวะผู้ประกอบการเพื่อการสร้างแบบจำลองการจัดการนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา

 

 

 

Visitors: 791,740